Kategori: Sergi Grupları Çocuk Sanat Sergisinde

Yaratıcılık Çocuklarda Nasıldır

Thumbnail image

 

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

Popüler Kültür, Batı’da sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kentin kültürü olarak ortaya çıkmış, kentte gün boyunca çalışan insanlara, yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan “gündelik hayatın kültürü” olarak kabul edilmiştir. Bu yeni düzen özellikle kitle iletişim araçlarıyla oluşturulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır. Özellikle televizyonun, önde gelen kitle iletişim aracı olması sebebiyle, kültürün eğlenceye dönüşmesinde etkisi büyük olmaktadır. Televizyonla birlikte birçok olay ve olgu popülerleştirilmekte ve magazinleştirilmektedir. Toplumsal ve siyasi olaylar da dahil olmak üzere birçok şey izleyiciye gerçek değerinin dışında algılattırılmaktadır.

Thumbnail imageYetenekli ÖğrencilerThumbnail imageYetenekli ÖğrencilerThumbnail imageYetenekli ÖğrencilerThumbnail imageYetenekli ÖğrencilerThumbnail imageYetenekli ÖğrencilerThumbnail imageYetenekli Öğrenciler

okumaya devam et

Çocuk Çizimlerinde Renk Kullanımı Nasıldır

Thumbnail image

 

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu

Popüler kültürü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, açık olarak tanımlayabilmek çok da kolay değildir. Bir anlamda popüler kültür, kentin var olduğu her türlü üretim biçiminde gözlenen halklaştırılmış kültür öğelerini sergilemekte; futbol, dini bayramlar, disco müziği ve dansları, blue jeans, arabesk ve hatta Coca Cola gibi farklı noktalarda değişik öğeler içerebilmektedir.

Tüm bunların belirgin ortak özellikleri vardır: Öncelikle popüler kültür çalışma hayatının dışında yer alan faaliyetleri kapsamakta ve insanları eğlendirmeye yöneliktir. İnsanlara faydalı bilgiler vermek, onları eğitmek gibi amacı yoktur; insanlara hoşça vakit geçirtme temel amaçtır. Bu yüzden çoğu zaman kendisine olumsuz işlevler atfedilmekte; halkı uyuşturduğu ve derinlemesine düşünmeye mani olduğu ileri sürülmektedir. Popüler kültürün modernleşmenin getirdiği gündelik yaşamın kültürü olduğu, gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya yaradığı ve yapay mutluluklar yarattığı ise ağırlıklı olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak buna rağmen toplumun ortak bir ihtiyacından doğduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Thumbnail imageSoyut RessamlarThumbnail imageSoyut RessamlarThumbnail imageSoyut RessamlarThumbnail imageSoyut RessamlarThumbnail imageSoyut RessamlarThumbnail imageSoyut Ressamlar

okumaya devam et

Çocuk Çizimlerinde Siyah Renklerin Yeri

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Popüler kültür hem sıradan insanlara uygun ve yönelik, hem de genel olarak halk arasında kabul edilmiş, yaygın ve geçerli anlamına gelmektedir. Popüler kültür bazen sadece sıradanlık ya da ortalamalık (kule kültürü/orta sınıf beğenisi) özelliği gösteren kesimlere kendini kabul ettiren, böylece toplumsal katılılaşmayı onaylayan, bazen de sınıflar arası özellik taşıyan bir olgu olarak da görülebilir. Böylelikle bazıları için sadece afyon, bazıları için de yıkıcı ve özgürleştirici bir güç olan popüler kültür, değişik toplumsal çevrelerden gelmiş, değişik öğrenimlerden geçmiş kişileri de bir noktada birleştirebilir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Çocuklarda Yaratıcılık Eğitimlerimiz

Thumbnail image

 

140 Puan Alan Arkadaşlar

Öte yandan kültür dünyası ve iletişim dünyası birbirinin yerine geçemeyen, ama birbirine dayanan, kendi kuralları, üretim biçimleri, bireyi ve toplumu etkileme yolları olan iki ayrı disiplindir. Karşılıklı ilişkiler yoluyla, medya kültürel olarak zenginleşir, kültür de medyanın desteğinden yararlanır. Medya kültürel hayatı yansıtma, kültürel ürünlerin dağıtımını sağlama, kültürün kendi başına üretimine katkıda bulunma işlevlerini bünyesinde barındırır. Radyo, televizyon, basın gibi kitle iletişim araçlarında üretilen ve bu araçlar tarafından dağıtılan bu kültürün en belirgin özelliğinin eğlenceye dönüklük olduğu söylenebilir.

Thumbnail imageYaratıcı ÇocuklarThumbnail imageYaratıcı ÇocuklarThumbnail imageYaratıcı Çocuklar

okumaya devam et