Kategori: Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

Ebruistan Çizim Kursları

Thumbnail image

 

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

“Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Yayın türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini,Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan araştırma ayrıca şiddet, cinsellik ve argo içeren programların çocuklar ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceğine işaret etmektedir.

Kültür ve Turim Bakanlığı ve kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, medyanın kültürel değerler ve süreçler üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bu araştırma yeni veriler sunmakta, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar açısından önemli tartışmalar başlatabilecek nitelikler taşımaktadır.

okumaya devam et

Maskeler Mask Yapımı

Thumbnail image

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Kitle iletişim araçları toplumsal hayatı, siyasi, kültürel ve ekonomik süreçleri etkilemektedir. Medya, sunduğu haberleri, dizileri ve mesajları seçme ve belirleme, ilettiği mesajları da belirli bir bakış ile çerçeveleme yetkisinden dolayı izleyici üzerindeki etki gücünü artıran ve pekiştiren bir konumdadır. Özellikle nerdeyse her hanede bulunan, günlük hayatın bir parçasına dönüşen ve sunduğu ürün ve mesajları geniş kitlelere ulaştıran televizyonların toplumsal algıları ve pratikleri etkileme, şekilendirme ve değiştirme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkündür. Bir başla ifade ile genel olarak medya, özel olarak televizyonun içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliği yeniden tanımlayabilme ve toplumsal kurumlara (siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, aile vb) ilişkin algı ve beklentilerimizi etkileyebilme gücüne ulaştığı görülmektedir. Bütün bu gelişmeler medyanın etkilerinin araştırlmasını gerekli kılmaktadır.

Thumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask Yap

okumaya devam et

Çocuk Faaliyetlerimiz

Thumbnail image

 

Kursda Ogretilen Teknikler

Kitle kültürünün hayata etkisine ilişkin yukarıda söylenenlerin izdüşümleri, artık Türkiye’de de gözlemlenir durumdadır. Türkiye’de toplumsal yaşam son yıllarda giderek artan ölçüde televizyona endeksli hale gelmiş, dünya adeta ekrana sıkışmıştır. Medyanın, insanların görüş, tutum ve davranışlarını yönlendirici, güdümleyici ve belirleyici etkisi, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pek çok olayda fark edilmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla bilimsel veriler toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

 Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi

okumaya devam et

Çocuklar Pastel Çizim Atölyesi

Thumbnail image

 

Hobi Sanata Gonul Verenler

Dünya hızlı bir değişim sürecinin içinden geçmekte, geleneksel kurum ve yapıların hakim olduğu toplumlarda bile tüm dünyayı şaşırtan dönüşümler ve halk devrimleri yaşanmakta, söz konusu geniş kapsamlı değişimler siyaset, ekonomi ve kültürü etkilemekte, günlük yaşam pratiklerini ve alışkanlıklarını şekillendirmektedir.

Dünyadaki hızlı ve kapsamlı değişiminin merkezinde ise yeni düşünce ve eylem imkanları sunan, siyasi kültür ve toplumsal temsillerin yeniden şekillenmesine katkıda bulunan medya yer almaktadır. Medya farklı biçim, içerik ve teknolojisi ile birey ve toplumun hayatını kurgulama, biçimlendirme ve yorumlama biçimini etkilemekte ve değiştirmektedir.

Bir başka deyişle iletişim araçları toplumun günlük hayatını, tutum ve davranışlarını etkilemekte, bir başka deyişle onun kültürünü yeniden biçimlendirmektedir.

Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 9